تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

تحقیق مسئوﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دارای 247 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 247
حجم 1247 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ،ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ   وﻇﺎﻳﻒ دوﻟـﺖ 

 ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠـﻢ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺮﻛﺖ 

اﻗﺪامﻫﺎ و اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ

 راﻫﻜﺎرﻫـــﺎی ﺗـــﺮوﻳﺞ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮدوﻟﺘـــﻲ ﭘـــﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ در ﻳـــﻚ اﻗﺘـــﺼﺎد

 ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ    

 اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﻲ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر         

قسمتی از متن :


ﭼﻜﻴﺪه 

 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ؛ زﻳﺮا  آﻧﻬـﺎ را ﻗﺎدرﻣﻲ    ﻛﻨﺪﺗﻼشﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـﺎ را ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ﻳـﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻜﻤـﻞ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻨﺘﻲ دوﻟـﺖ در ﺗـﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔـﺬاری  .(Zappala, 2003)« اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرا ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪدرﺧﺼﻮص  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎ در دﻧﻴـﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤـﺪه ای ﻛـﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ اﺟﺘﻤـﺎعﭼﻴـﺴﺖ ؟

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲدر ﻗﺒـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ ای ﻛـﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻘﺎء و  ﺑﻪ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﺳﻮد اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ؟  
 ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺪرت ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻛـﺸﻮرﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﺮدان و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺑﺤـﺚﻫـﺎی ﻣﻬﻤـﻲ را درﺧـﺼﻮص  ﻧﻘـﺶ ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده وﺗﺄﻛﻴﺪ  ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ، ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳــﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺣﻜﻮﻣـﺖها به ﻋﻨــﻮان  ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨــﺪه ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ، ﺳﻴﺎﺳــﺖ  ﮔــﺬاری ﻣﻄﻠــﻮب ﺻــﻮرت ﮔﻴــﺮد . در اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﮔﺰﻳﻨــﻪ  ﻫــﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﺣﻜﻮﻣـﺖ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع و ﻧﻘـﺶﻫـﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ در آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود