جزوه کارتو گرافی

جزوه کارتو گرافی

جزوه کارتو گرافی ، کد 0117 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 25
حجم 3796 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مقدمه

عملیات لازم برای تهیه نقشه

خصوصیات نقشه

دقت

صحت وفاداری

سادگی و گویایی

استتیک و گرائی

انواع نقشه

نقشه و عکس نقشه

طبقه بندی از نظر محتوا

نقشه های توپوگرافی

نقشه های موضوعی یا تماتیک

نقشه پایه

نقشه های مشتقه

نقشه های تالیفی

طبقه بندی بر حسب دقت

نقشه های شناسایی و کروکی ها

طبقه بندی بر حسب مقیاس

کارتوگرافی در نقشه های توپوگرافی

عوارض

نمایش مسطحاتی

عوارض طبیعی

عوارض مصنوعی

عوارض ذهنی

عناصر اصلی در نقشه توپوگرافی

مقیاس نقشه

عوامل دخالت کننده در مقیاس نقشه

تغییر مقیاس نقشه

عکاسی

طریقه های نوری

استفاده از خطوط شبکه

سیستم های نمایش زمین بر صفحه

هدف و موضوع نقشه یا نیاز مصرف کننده

لیست مختصات نقاط کانوا

تغییر سیستم نمایش نقشه

روش های تحلیلی

روش مکانیکی

علائم قراردادی در نقشه توپوگرافی

اصول انتخاب و ساخت علائم قراردادی

نمایش ریلف

شرط هندسی

روش برجسته

ریلف از نوعی پرسپکتیو

نقشه رقوم دار

استفاده از خطوط ساختمانی زمین

کاربرد خطوط تراز

استومپاژ

هاشور

رنگ های هیپسو متری

کلی سازی یا ژنرالیزاسیون

انتخاب

خلاصه کردن شکل

هم اهنگ کردن

شبکه بندی

شبکه بندی ها و سیستم های تعیین موقعیت نقاط

شبکه جغرافیایی

شبکه عمودی

شبکه های تکمیلی

برش نقشه

سیستم کارتوگرافی

شماره گذاری برگ ها نقشه

کادر توضیحات حاشیه ای نقشه

مشخصات و عناصر قرار دادی

کارتوگرافی تماتیک یا موضوعی

نمایش کیفیت

نمایش کمیت

روش های مختلف نمایش توزیع کمی

نوشته ها در نقشه

مراحل مختلف در تهیه نقشه

وسائل کارتو گرافی

تهیه و کاربرد نقشه

نقشه های شهری

کارتوگرافی اتوماتیک

نمونه هایی از نقشه های تماتیک با تهیه و رسم اتوماتیک

نقشه خوانی

تعیین موقعیت نقاط

طرح پروژه

اندازه گیری غیر مستقیم فاصله

منابع

غلط نامه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود