تحقیق حقوق

تحقیق حقوق

کار تحقیق حقوق دارای 97 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 97
حجم 79 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول – مسوولیت مدنی

گفتاراول:کلیات

گفتاردوم:مسوولیت مدنی

نظریه تقصیر

نظریه خطر(مسوولیت بدون تقصیر)

نظریه مختلط وواسطه

نظریه تضمین حق

نظریه انتساب اضرار

نتیجه نهایی

عنوانهای ضمان قهری

گفتارسوم قوانین مربوط به مسوولیت مدنی

ارکان مسوولیت مدنی

وجودضرر

اقسام ضرر

ضررمعنوی

ارتکاب فعل زیانبار

گفتارسوم رابطه سببیت واثبات آن

فصل سوم:بیمه

عقدبیمه

تعریف قرار داد بیمه مسئولیت مدنی

مفهوم دارنده و شخص ثالث

مفهوم شخص ثالث

دخالت قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث

دعوی جبران خسارت

قسمتی از متن :


گفتاراول:کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند… 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود