تحلیل و بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان

تحلیل و بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان

تحلیل و بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در 113 صفحه فایل docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات 113
حجم 234 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب : 


چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه    
 بیان مسأله پژوهش    
 اهمیت پژوهش    
 اهداف پژوهش    
 پرسش‌های پژوهش    
تعریف و مفاهیم و اصطلاحات   

فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه   
 ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان   
تئوری‌های متداول مدیریت زمان    
چهار حوزه مهم از دیدگاه مکنزی   
 فرایند هدفگذاری   
 چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید   
 دیدگاه‌های مدیریت زمان   
 نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از کار مدیران و کارکنان    
 عومل مؤثر بر مدیریت زمان   
 برخی از اصول مدیریت زمان    
دیدگاه دراکر  
دیدگاه سنگه   
پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت زمان   
 استانداردسازی آزمون‌های روانی – تربیتی  
 مسأله رواسازی ابزار پژوهش   
منطق اساسی روش‌های تحلیل عاملی   
روش‌های مختلف تحلیل عاملی  
چرخش عامل‌ها   

فصل سوم: روش پژوهش
 جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه   
 ابزار پژوهش   
طرح پژوهشی و شیوه‌های بررسی آماری پژوهش   
 روش گردآوری اطلاعات  
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
 توصیف داده‌ها   
مشخصه‌های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان   
 تحلیل عاملی مواد پرسشنامه   
 عامل‌های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی   
 راه حل پایانی (چرخش یافته‌)    
 مشخصه‌های نمره‌های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه   

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه  
 بحث و نتیجه‌گیری    
 محدودیت‌های پژوهش   
پیشنهادهای پژوهش 

منابع
قسمتی از متن :


 چکیده
این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم 400 نفر از مدیران 9 دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه 32 سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه 50 نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار 774/0 را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه 32 سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با 772/0و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج 5 عامل شد که بر روی هم 4/36 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: 1) نظم‌دهی و عمل به موقع، 2) رعایت تعادل و توازن، 3) توجه بر ساعت و زمان، 4) کنترل و نظارت و 5) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است. 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود